09-9566466
קבע פגישת יעוץ
הסכם תנאי שימוש

 

1

. תנאי שימוש אלה )להלן – "התנאים"( מהווים הסכם משפטי מחייב בין חברת מושיינטק ) 2014 )

בע"מ )להלן – " "החברה" או "מושיינטק" או "אנחנו" על פי העניין( לבינך )להלן – "אתה" או

"המשתמש" או "הלקוח" על פי העניין(.

2

. עצם כניסתך לאתר האינטרנט של מושיינטק וקבלת השירות, כהגדרתו להלן, הנך מאשר את

תנאי שימוש אלו ומסכים הסכמה מלאה לעמוד בכלל תנאי השימוש והפרטיות המפורטים בזה

לעיל ולהלן.

3

. מושיינטק מפעילה אתר אינטרנט מקוון המשמש למתן מידע למשתמשי האתר בדבר מידע בדבר

מוצרים ופתרונות בתחום המדידות. כמו כן מאפשרת החברה רכישת מוצרים נלווים מעת לעת

של מוצרים רלוונטיים לתחום המדידה מעת לעת )להלן – "השירותים"(.

4

. כאשר אתה גולש באתר ו/או משתמש בשירותים המוצעים בו ו/או מאפשר לאדם אחר לעשות

זאת, אתה מקבל על עצמך את כל תנאי הסכם זה.

5

. תנאי השימוש וקבלת התנאים

5.1

. הנך מסכים כי קראת את התנאים ושהנך מסכים להיות כפוף להם. במידה ואינך מסכים

לאלו מן התנאים שלהלן, אנחנו לא נסכים לספק לך גישה לאתר ולשירותים שלנו, ויהיה

עליך לצאת מן האתר.

5.2

. הנך רשאי להשתמש בתכנים באתר בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש

בתכנים באתר באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתה המפורשת של החברה, מראש

ובכתב לכך ובכפוף לתנאי ההסכמה ככל וזאת תינתן במפורש ובכתב.

5.3

. הנך רשאי להשתמש באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש, או

לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט

אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין

שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי .

5.4

. לשם קבלת שימוש מלא בתכני האתר ובאפשרויות המציג בפניך, ייתכן ותיאלץ מעת לעת

לספק פרטיך האישיים הכוללים שמך המלא וכן מספר הטלפון האישי שלך )להלן –

"פרטים אישיים"(.

5.5

. פרטיך האישיים יימסרו בעת יצירת קשר עם החברה ו/או שימוש בשירות החנות המקוונת

לשם קבלת פרטי משלוח המוצרים המפורסמים בה מעת לעת.

5.6

. הנך מסכים ומאשר כי החברה רשאית לשמור פרטיך האישיים וכן העברתם לידי גורמים

חיצוניים וצדדים שלישיים איתם האתר יוצר קשר לשם אספקת מידע ודיוור ישיר לבאי

האתר, לנרשמים השירותים לרבות אך לא רק, התקשרויות אל מול ספקים צדדים

שלישיים

5.7

. מובהר ומוסכם על ידך כי היעדר מתן פרטיך האישיים עלול להגביל את אופן שימושך באתר

ובשירותים המוענקים במסגרתו.

5.8

. החברה מתחייבת לשמור במידת האפשר את פרטיך האישיים ותימנע מלהעבירם לגורמים

שלישיים אשר אינם קשורים במתן השירותים על פי האתר.

6

. שימושים אסורים ולא חוקיים

6.1

. החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להשעות או לחסום, באופן זמני או קבוע,

את הגישה שלך לשירותים במקרים של עבירה על הוראות דין או על תנאי השימוש באתר

זה, או אם קיימת הפרעה מכל סוג שהוא לפעילות התקינה של האתר או של מערכת

המחשבים של החברה, ולא תהיה לך כל טענה או דרישה כנגד החברה במקרה כאמור .

6.2

. חל איסור להשתמש באתר ובשירותים לכל מטרה לא חוקית או לכל מטרה האסורה בתנאי

שימוש אלה. אינך רשאי להשתמש באתר ובשירותים באופן העלול להזיק לאתר, לתכנים

באתר, לרשתות תקשורת או לציוד תקשורת כלשהו )כולל טלפונים ניידים(, לשתקם, לגרום

להם עומס יתר או לפגוע בהם, או להפריע לשימוש של גורם אחר כלשהו ולהנאה שלו

מהאתר .

6.3

6.3 . אינך רשאי לנסות לקבל גישה ללא הרשאה לאתר, לשירותים, לתכנים המפורסמים באתר

ו/או בחשבונות ו/או בגישה של אחרים או למערכות מחשבים או רשתות המחוברות לאתר

באמצעות "פריצה " (Hacking), " כריית סיסמאות (Password Mining) ו/או בכל דרך

אחרת.

6.4

6.4 . כל טעינת קבצים המכילים תוכנות מחשב פוגעניות, לרבות וירוסים, סוסים טרויאניים

וכיו"ב, תוכנות ותכנים העלולים לפגוע בתפקוד המחשב או הטלפון הנייד של אדם אחר או

ברכושו של אדם אחר אסורה בהחלט.

6.5

6.5 . אינך רשאי להשיג או לנסות להשיג שירותים או מידע כלשהם באמצעים שלא הועמדו

לרשותך באופן מקוון על-ידי החברה .

7

7 . העדר אחריות ושימוש בחומרים

7.1

7.1 . החומרים המפורסמים באתר מוצעים "כמות שהן ("As Is") ללא כל התחייבות או אחריות

מכל סוג שהוא של מושיינטק .

7.2

7.2 . אין באמור בתנאים משום מצג של החברה בדבר התאמה למטרה מסוימת, אמינות,

מהימנות או דיוק של החומרים או העדר הפרה של זכויות קניין רוחני.

7.3

7.3 . מושיינטק אינה אחראית לדיוק ו/או לשלמות ו/או להעדר שגיאות בחומרים באתר ולא

תשא באחריות כלשהי לחומרים ו/או לנכונותם ו/או לשימוש עצמאי כלשהוא שתעשה

בהם.

7.4

7.4 . החברה וספקיה אינם מציגים מצג כלשהו לגבי התאמה, אמינות, זמינות ודייקנות תכני

השירותים, לרבות כל תוכן ו/או המלצה ו/או מידע ו/או פרסומות המוצגות באתר, לכל

מטרה שהיא, וכן לגבי היעדר וירוסים או רכיבים מזיקים אחרים בהם.

7.5

7.5 . מבלי לגרוע מן האמור, החברה אינה מציגה מצג כלשהו לגבי יכולות טכניות ו/או מקצועיות

באתר. כל שימוש במידע מקצועי ו/או מידע אשר מיועד לשימוש מתן השירותים באתר הינו

באחריותך הבלעדי.

7.6

7.6 . מבלי לגרוע מן האמור, לא תהא החברה אחראית לכל התקשרות עסקית ו/או פרטית

הנובעת תוך הסתמכות בפרטים ו/או הנתונים ו/או ההתקשרויות עתידיות או מתעתדות

להתבצע בין המשתמש לבין גורמים חיצוניים וצדדים שלישיים אשר עלולים ליצור עמך

קשר עקב התעניינותך בשירותים המוצעים באתר.

7.7

7.7 . מושיינטק רשאית לערוך שינויים בחומרים או בחלקם, בכל עת וללא הודעה. החומרים

באתר עשויים שלא להיות עדכניים ביותר, והחברה אינה מתחייבת לעדכן את החומרים

באתר בכלל או בתדירות כלשהי.

7.8

7.8 . התמונות באתר הינן לצרכי המחשה בלבד, ואינן מחייבות.

7.9

7.9 . אתה תישא במלוא האחריות לשימוש בחומרים שבאתר ולתוצאות השימוש במידע

המפורסם באתר וכן בכל מידע ו/או תמונות המפורסמות ובכל שימוש אישי עתידי לצרכיך

הפרטיים.

7.10

7.10 . בעת השימוש באתר הנך מצהיר ומאשר כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה

בעת השימוש בשירותים ובעתיד כנגד החברה בגין הסתמכותך על המפורסם באתר.

7.11

7.11 . בשום מקרה לא תחול על החברה ו/או על כל מי מטעמה ו/או על צד ג' אחר כלשהו הנזכר

באתר אחריות בגין נזקים כלשהם )לרבות, אך לא רק, ישירים, עקיפים, עונשים, מיוחדים

או תוצאתיים, לרבות נזקים הנובעים מאובדן רווחים, מאובדן נתונים, אובדן מסמכים,

שחזור קבצים, הפרעה למהלך העסקים וכיוצ"ב ( כתוצאה משימוש, מאי יכולת להשתמש

או מתוצאות השימוש באתר, בכל אתר אחר המקושר לאתר, או בחומרים הכלולים באתר

ובכל אחד מאתרים אלה, תהא אשר תהא עילת התביעה או סיבת הנזק, בין חוזית, בין

נזיקית ובין אחרת, על אף האמור בכל דין.

7.12

7.12 . מובהר ומוסכם כי הסעד היחיד המוקנה לך בכל מקרה ועל אף האמור בכל דין, הינו

הפסקת השימוש באתר .

8

8 . העדר ייעוץ

8.1

8.1 . החומרים באתר הינם כלליים באופיים ואינם מהווים תחליף לייעוץ משפטי , מסחרי או כל

ייעוץ מקצועי אחר. אין להסתמך על ייעוץ שהתקבל באמצעות האתר לצורך קבלת החלטות

כלשהן, לרבות בנושאים עסקיים, מקצועיים, מחשובים, משפטיים, אישיים או כספיים:

הסתמכות כלשהיא על התכנים ו/או הייעוץ שהתקבל באמצעות האתר תיעשה, אפוא על

אחריותך הבלעדית והמלאה .

9

9 . פרטיות ואבטחת מידע

9.1

9.1 . על מנת לספק לך את כלל השירותים, מושיינטק מחויבת לאסוף מידע מסוים לגבי

המשתמשים שלנו, כמפורט דלעיל בסעיף 5.4 דלעיל ובהתאם לתנאי הפרטיות המופיעים

באתר.

9.2

9.2 . מבלי לגרוע מן האמור לעיל, ייתכן ויהיה מידע אשר ייאסף אוטומטית )על ידנו ועל ידי

ספקים מטעמנו( במסגרת השימוש באתר – איסוף כאמור יכול שיתבצע גם באמצעות

עוגיות ) "Cookies" .)

9.3

9.3 . אנו נשמור על פרטיות הנתונים שלך בהתאם לדין. עם זאת, נהיה רשאים לגלות את פרטיך

לשם מתן השירותים, ואכיפת זכויותינו על-פי ההסכם, ונהיה רשאים להעביר פרטיך לאחר

על-פי סמכות שבדין, ובהתאם לאמור בתנאי שימוש אלו .

9.4

9.4 . פרטיך האישיים שתמסור בעת ההתקשרות איתנו, ובכל פניה אחרת שלך אלינו יישמרו

במאגר מידע ממוחשב. אין עליך חובה בדין למסור פרטים על עצמך, אבל אם לא תספק לנו

פרטים מסוימים, לא נוכל לספק לך שירותים מסוימים במסגרת הסכם זה .

9.5

9.5 . החברה תהא רשאית לעשות שימוש עם פרטיך האישיים כמפורט להלן:

9.5.1

9.5.1 . לשמור עמך על קשר, לתת לך שירות, לקבל ממך משוב לגבי השירות שניתן לך ואיכות

השירותים ולמסור לך פרטים בנוגע לשירותים קיימים וחדשים שלנו ושל ספקים

מטעמנו )לרבות במסגרת דיוור ישיר ( .

9.5.2

9.5.2 . לבצע מחקרי שוק, סקרים, עיבודים וניתוחים סטטיסטיים, לרבות פענוח השימושים

אותם מבצעים הגולשים באתר ובשירותים שלנו .

9.5.3

9.5.3 . אנחנו ננקוט באמצעים סבירים להגן על פרטיותך גם במקרים אלה, אבל אל תשתמש

בשירותים כאלה אם אינך מסכים להעברת המידע לאחרים .

9.5.4

9.5.4 . לחשוף כל מידע אישי ללא קבלת רשות ממך אם החברה מאמינה בתום לב כי פעולה

זו חיונית כדי: ) 1 ( לציית לדרישות הדין או למלא הליך משפטי; ) 2 ( להגן על הזכויות

הקניין שלה או של מי מטעמה; ) 3 ( לאכוף הסכם זה; ) 4 ( לפעול כדי להגן על

האינטרסים של מנוייה או של אחרים, לרבות ספקי התכנים המוצגים באתר; ) 5 )

במקרי חירום מתאימים, להגנתך, נמסור פרטים עליך .

9.5.5

9.5.5 . להעבירו לספקים, קבלני משנה או צדדים שלישיים המשתפים עמנו פעולה כחלק

מהשירותים ו/או מסייעים בביצוע הוראות הסכם זה או שירותים הנקובים בו.

9.5.6

9.5.6 . באפשרות החברה לנקוט באמצעי אבטחה שונים כדי להגן על האתר והשירותים וכן

כדי לוודא עמידה בהוראות הסכם זה. האמצעים יכולים לכלול אמצעי ביקורת, סינון

ובדיקה ואתה מסכים שננקוט באמצעים אלו .

9.6

9.6 לאור הפעילות בסביבה מקוונת, אין באפשרות האתר להבטיח חסינות מוחלטת מפני

חדירות למחשביו או חשיפת המידע האגור בידיו.

9.7

9.7 אם למרות אמצעי האבטחה שנוקט האתר יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר

מאובטח ושמור בידיו ו/ או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה

כלפי האתר ו/או מי מטעמו .

9.8

9.8 מחיקת מידע. תוכל לבקש מחיקתך ממאגרי המידע של החברה באמצעות משלוח בקשה

לכתובת החברה הבריכות 1 , עין ת.ד 267 , עין ורד.

9.9

9.9 מחיקת מידע תתאפשר רק אם המידע אינו נדרש לנו לצורך אספקת השירותים, להגנה

על אינטרסים לגיטימיים שלנו, לציות לדרישה על-פי דין לשמור מידע, לצורך התגוננות

מפני תביעות או לצורך קיום הוראות הסכם זה .

10

10 . חנות וירטואלית:

10.1

10.1 . מושיינק תפעיל מעת לעת חנות וירטואלית כחלק מן השירותים המסופקים באתר )להלן:

"החנות"(.

10.2

10.2 . באמצעות החנות תוכל לרכוש מוצרים המשמשים לביצוע מדידות.

10.3

10.3 . החברה מצהירה כי המוצרים שיימכרו בחנות הינם מוצרים העומדים בדרישות התקן

הנדרש ובהתאם לאופיו של המוצר.

10.4

10.4 . מחיר המוצר המוצג באתר כולל תשלום בגין מע"מ.

10.5

10.5 . החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצר בכל עת.

10.6

10.6 . ניתן לבטל את העסקה באמצעות פניה טלפונית או בדואר אלקטרוני לשירות הלקוחות של

החברה. ביטול העסקה יהיה בתוקף אך ורק לאחר קבלת הודעה באמצעות פרטי

ההתקשרות המצויים להלן או התקשרות טלפונית למשרדי החברה המאשר את הבקשה

לביטול העסקה.

10.7

10.7 . בעת אישור בדבר ביטול רכישת המוצר – יש להשיב את המוצר לחברה כאשר כל העלויות

הכרוכות בהחזרת המוצר תחולנה על הלקוח. החזרת המוצר תיעשה כשהוא באריזתו

המקורית בצירוף החשבונית המקורית ושעדיין לא חלפו 14 יום מתאריך רכישת המוצר.

10.8

10.8 . החברה לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שנגרמה

כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה.

10.9

10.9 . משלוח המוצר יבוצע לכתובת שנמסרה ע"י הלקוח בעת הרכישה או שהלקוח רשאי לאסוף

את המוצר באופן עצמאי במידה וסוכם כך בעת הזמנה.

10.10

10.10 . מחיר המוצר אינו כולל את עלויות המשלוח של המוצר למעט אם הופיע אחרת בפרסום

הצעת המחיר עבור המוצר בחנות.

10.11

10.11 . לשם ביצוע רכישה בחנות, תידרש למלא פרטים אישיים לרבות שמך המלא ופרטי

התקשרות לרבות טלפון וכתובת דואר אלקטרוני. למען הסר ספק, פרטיך האישיים

יישמרו במערכת וישמשו לצרכי סטטיסטיקה, מענה לפניות הלקוחות ודיוור לעניין מידע

ושירותים מעת לעת. אנו לא נעביר פרטים אלו לידי צדדים שלישיים.

10.12

10.12 . בכל שאלה או בירור לגבי המוצר ניתן לפנות טלפונית או בדואר אלקטרוני לחברה

באמצעות פרטי ההתקשרות המפורטים מטה.

11

11 . זכויות קניין רוחני

11.1

11.1 . החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להשעות או לחסום, באופן זמני או קבוע,

את הגישה שלך לשירותים במקרים של פגיעה בזכויות קניין רוחני של החברה או של צד

אחר, ולא תהיה לך כל טענה או דרישה כנגד החברה במקרה כאמור .

11.2

11.2 . ידוע לך כי החומרים מוגנים זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים או זכויות קניין רוחני

אחרות; על כן, תהא רשאי להשתמש בחומרים אך ורק על פי הרשאה מפורשת של החברה.

11.3

11.3 . בעצם כניסתך לאתר הינך מתחייב שלא להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, להרשות שימוש,

להציג בפומבי, לבצע, לפרסם, לשנות, ליצור נגזרות, או ליצור מוצר או תוצר או חומר

כלשהו, תוך שימוש בחומרים, אלא באישור מפורש בכתב שלנו כמפורט בתנאים, ומתחייב

לא להרשות לצד שלישי שימוש כאמור.

11.4

11.4 . האתר, החומר המפורסם בו והמידע המוצג בו לרבות אך לא רק,עיצוב ותצוגת האתר

מוגנים בזכויות יוצרים והינם קניינה הרוחני הבלעדי של החברה וחל איסור להעתיקם,

בכללם או בחלקם, או לשכפל, להפיץ, למכור, להרשות שימוש, להציג בפומבי, לבצע,

לפרסם, או לנצל למטרה מסחרית כלשהי את האתר וכל חלק ממנו, לרבות אך לא רק,

לוגואים ) (LOGOS , גרפיקה, צליל ותמונות מהאתר, וכל עיצוב או שימוש מתוך האתר

וזאת, ללא אישור החברה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי האישור.

11.5

11.5 אינך רשאי לעשות שימוש באלו מאפשרויות העיצוב המופיעות באתר לרבות, יצירת .

מסגרות (Frame) לאתר ללא אישור החברה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי האישור.

11.6

11.6 . חל איסור על שימוש ב – Meta Tags או כל טקסט חבוי אחר תוך שימוש בשמה של החברה

או בסימני המסחר שלה, ללא אישור החברה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי האישור.

11.7

11.7 . כל שימוש בלתי מורשה יגרור, בין היתר, הפסקת זכותך להשתמש באתר . למעט כפי שהותר במפורש בתנאים, החברה אינה מעניקה לך זכות כלשהי בקניין הרוחני

של החברה או של צדדים שלישיים שהחומרים שייכים או קשורים אליהם .

12

12 . שיפוי

12.1

12.1 . הנך מתחייב לשפות את האתר, עובדיו, מנהליו או כל מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד,

אבדן-רווח , תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב

הפרת תנאי שימוש אלה .

13

13 . סמכות

על הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל. בית המשפט המוסמך יהיה בית המשפט שמושבו בעיר

תל אביב.

המשתמש נותן בזה לאתר את הסכמתו למסור את פרטיו האישים על פי סמכות שבדין, לצורך

פתיחה בחקירה או תביעה נגד מי שחשוד בביצוע פעולה בלתי חוקית .

14

14 . יצירת קשר

14.1

14.1 . האתר מקפיד על קיום הוראות החוק ומכבד את זכותם של משתמשי האתר ואחרים

לפרטיות ולשם טוב ועושה ככל יכולתו לדאוג לתקינות הפעילות באתר .

14.2

14.2 . באם התרחשה תקלה כלשהי, או באם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם

כלשהו, אנא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם .

14.2.1

14.2.1 . פניות כאמור ניתן להעביר לכתובת הבאה : עבור: חברת מושיינטק ( 2014 ( בע"מ, רחוב הבריכות 1 , ת.ד 267 , עין ורד, 4069600

טלפון: 09-9566466 ; פקס: 09-8658983

ניתן בנוסף ליצור קשר לכל בקשה או שאלה דרך קישור "צור קשר" באתר, או ע"י

פניה לדוא"ל info@motiontech.co.il :

15

15 . שונות

15.1

15.1 . תנאי תקנון זה נתונים לשינוים על ידי הנהלת האתר בכל עת בלא מתן הודעה מראש

למשתמש.

15.2

15.2 . האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים

באופן שווה.

15.3

15.3 . השינויים יפורטו כאן ולכן מומלץ לבקר בעמוד זה מעת לעת .__

דילוג לתוכן